Změna právní formy poskytování zdravotních služeb

Změna právní formy poskytování zdravotních služeb spočívá ve změně poskytování zdravotních služeb formou fyzické osoby – poskytovatele zdravotních služeb na osobu právnickou, nejčastěji s.r.o. Tuto možnost volí postupem času čím dál větší množství soukromých lékařů, ať již z důvodu plánovaného prodeje praxe či z důvodů čistě ekonomických či organizačních.

 

Konkrétně k některým důvodům změny právní formy na s.r.o.:

Společnost je možno prodat/převést obchodní podíl (více zde), pokud se lékař/majitel s.r.o. rozhodne osobně ukončit svou aktivní ekonomickou činnost např. z důvodu odchodu do důchodu. Konkrétní hodnota lékařské praxe je v případě poskytování zdravotních služeb formou s.r.o. exaktně spočitatelná a ve spojení s dalšími ukazateli tvoří skutečný obraz hodnoty prodávané praxe. V případě převodu praxe provozované fyzickou osobou je velmi špatně odhadnutelný skutečný potenciál praxe a reálná cena se tak může lišit až o stovky tisíc.

V případě prodeje po 5 letech existence s.r.o. resp. vlastnictví obchodního podílu není výnos z prodeje společnosti zatížen 15% daní z příjmu (při prodeji praxe za cenu 1.000.000,- Kč se jedná o úsporu 150.000,- Kč).

Na právnickou osobu se vztahuje povinnost odvodu 19% daně z příjmu, ale sociální a zdravotní pojištění platí pouze z vyplacené mzdy zaměstnancům. Pokud je tedy lékař zároveň  i majitelem s.r.o. a jako jednatel pracuje pro svou společnost zdarma, odvody na sociální a zdravotní pojištění neplatí. Finanční prostředky ze společnosti je možno vyplatit jako podíl na zisku. Tato částka se dále daní již “pouze” 15% srážkovou daní.

Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Z praxe u zdravotnických společností k této situaci však nedochází, neboť obchodní podíl je splacen vždy při založení společnosti, je tedy splněná vkladová povinnost v celém rozsahu. V takovém případě společník za závazky s.r.o. neručí vůbec.

Řízením praxe může majitel společnosti (i na přechodnou dobu) pověřit jednatele, za s. r. o. může jednat více osob, což zajišťuje větší flexibilitu.

Společnost není vázaná na jednu osobu, je možno ji převést např. na rodinného příslušníka/pokračovatele a společnost může pokračovat ve své činnosti nadále pod jedním povolením k poskytování zdravotních služeb.

Hospodaření společnosti s r.o. a s tím spojené vedení účetnictví je průhledné a lépe doložitelné než daňová evidence (např. pro získání úvěru u banky).

A co můžete pro hladké založení s.r.o. udělat vy, a to ihned? Kontaktovat nás… 

 

 

Foto: Pixabay